Browse Source

First couple of days in 2016 in Rust

master
Terrana Ninetailed 2 years ago
parent
commit
9ff2561199
 1. 2
    .gitignore
 2. 8
    .idea/.gitignore
 3. 6
    .idea/misc.xml
 4. 10
    .idea/modules.xml
 5. 6
    .idea/vcs.xml
 6. 9
    2015/2015.iml
 7. 9
    2016/Cargo.toml
 8. 11
    2016/aoc2016.iml
 9. 5
    2016/resources/day02.input
 10. 69
    2016/src/day01.rs
 11. 10
    2016/src/day02.rs
 12. 69
    2016/src/main.rs
 13. 9
    2019/2019.iml
 14. 9
    advent-of-code.iml

2
.gitignore

@ -1 +1,3 @@
__pycache__/
*.lock
target/

8
.idea/.gitignore

@ -0,0 +1,8 @@
# Default ignored files
/shelf/
/workspace.xml
# Datasource local storage ignored files
/../../../../../../:\Users\Terrana\Documents\advent-of-code\.idea/dataSources/
/dataSources.local.xml
# Editor-based HTTP Client requests
/httpRequests/

6
.idea/misc.xml

@ -0,0 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="ProjectRootManager" version="2" project-jdk-name="Python 3.7" project-jdk-type="Python SDK">
<output url="file://$PROJECT_DIR$/out" />
</component>
</project>

10
.idea/modules.xml

@ -0,0 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="ProjectModuleManager">
<modules>
<module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/2015/2015.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/2015/2015.iml" />
<module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/2019/2019.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/2019/2019.iml" />
<module fileurl="file://$PROJECT_DIR$/2016/aoc2016.iml" filepath="$PROJECT_DIR$/2016/aoc2016.iml" />
</modules>
</component>
</project>

6
.idea/vcs.xml

@ -0,0 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project version="4">
<component name="VcsDirectoryMappings">
<mapping directory="" vcs="Git" />
</component>
</project>

9
2015/2015.iml

@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module type="PYTHON_MODULE" version="4">
<component name="NewModuleRootManager" inherit-compiler-output="true">
<exclude-output />
<content url="file://$MODULE_DIR$" />
<orderEntry type="inheritedJdk" />
<orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
</component>
</module>

9
2016/Cargo.toml

@ -0,0 +1,9 @@
[package]
name = "advent-of-code"
version = "0.1.0"
authors = ["Terrana Ninetailed <terrana@ninetailed.net>"]
edition = "2018"
# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
[dependencies]

11
2016/aoc2016.iml

@ -0,0 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module type="RUST_MODULE" version="4">
<component name="NewModuleRootManager" inherit-compiler-output="true">
<exclude-output />
<content url="file://$MODULE_DIR$">
<sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/src" isTestSource="false" />
</content>
<orderEntry type="inheritedJdk" />
<orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
</component>
</module>

5
2016/resources/day02.input

@ -0,0 +1,5 @@
RLRLLLULULULUUDUULULRDDLURURDDLDUUDDLRDDUUUDDRUDLRRDDUDUUDULUDRDULRUDRULRDRUDLDDULRRDLDRLUDDLLDRDDDUDDLUDUDULDRLLDRLULRLURDLULRUUUDRULLUUDLRDLDDUDRRRLDLRUUURRLDDRRRURLLULDUULLDRLRDLLDURDLDDULLDDLDLUURRRURLRURLLRRDURLDUDDLULUUULULLLDRRRRRLULRDUDURURLULRURRRLLUURDURULRRUULDRDLULDLLUDLUDRLUDLRRLDLLDLDUDDLULLDRULRLRULDURRDLDLLUDRLLDRRDLDUDUURUURDUUDDDLDLDDRDLUDLDUUUUDLDRLRURDLURURDLLLUURURDRDLUDLLRUDULLLDLULLULLDLDDRDRRRUDDDUDDDDRULLLLRLDDLLRDRLLLRRLDRRUDRUUURLLLRULRRDURDLDRLDDUUDUUURRLRRUDLDLDDRUDLULLUUDUUUDLUDDRUULLLURUDDDDLRUDDLLLRUR
LDLRLDDDLUDRDRRUDUURLRULLUDDRLURLUULDLLRLLUDLRLRUDLULRLRRLRURLDDDURUDUUURDRLDDLUUUDRUDUDDDLLURLLULRUULLUDRULUDDULDUDUDULLDRUUUULRDUUDLUDURDLLRLLRLUUDUUDRLLLRULUURUDLDRLLDUDLDDRULDULDURRLDDDUDUDDRUDUDRDURLLLLLULDRDDLLUDULLLUDRURLDLDLDULLDDRURRLUDDRLURLULRLDDDUUUURLRDLRURDDURLDLRRLLRLRLUURRLLDDLDRLRDUDDLLDDDURUUDURLRRDUULRRDDRRUULDRLRUDRRLDDRLDRULLDLDURRULDURRRDLRRLRLLLRLDRLLULRRLLLLLDLDDULDLLDLLDUUDDRLURUUUUULRDDLRDLRDRDRDLUDDLDDRULLUDDRLDLLUDRLUURRLUDURURLLRURRURRLRLLRLURURDDDDRRLURDUULLUU
LLRRDURRDLDULRDUDLRDRDRURULDURUDRRURDDDRLDLDRDRDRDRULDUURLULDDUURUULUDULLDUDLLLLDLLLDRLUUULLULDDRRUDDULLLULRDRULDDULDUDRDDLUUURULDLLUDUUUUURUDLLDRDULLRULLDURDRLLDLDRDDURUULUDURRRUULLDUUDDURDURLDLRRLLDURDDLRRRUDLRRRDLDRLUDLUDRDRLDDLLLRLLRURDLRDUUUURRLULDDLDLLLUDRDRLRRDURDDLURDLDDDULLLRRLDDDRULDDDLRRDULUUUDRRULDDLLLURDRRLLLUULDRRRUURRDDLULDRLULDDDLDULDRRRULRULLURLURULLLLRUDRRRDRDRDLDULURLRRRRLRUDDRRRUURUURLLRURURUURRURRDLDLLUDRRRDUDDRDURLLRLRRULD
DULRRDRLRLUDLLURURLLRLRDLLDLLDRDUURLRUUUDLLDUUDDUULDUULLRUDRURLUDRDLRUDDDLULUDLLDRULULLLDRRULDLLUURLRRRLDRDLDRURRRRDLRUUDULLRLLLDLRUDLDUUDRLDLRDRLRDLDDDUDLRUDLDDLLLDRLLRRUUDRDDUUURURRRUUDLRRDDRUDLDDULULDLRRLRDDUDRUURRUULURLURUDRRURRRULDDDDURDLUUULUULULRDLRRRRRURURRLRUULDUUURRDRRDLDUUUULLULLLLUDLUUDUURRDLDLRRRLUUURULDULDLDRLLURDRUULLLLLULLLDRURURRUDRRRRUDUDUDRUDUDRDRULUUDRURDDUUDLDLDUURUDURLRLRRDRDRDLLDUDDULLRDLDDRLLDLRDURDDULLLDLLLULDLUUUDLDRDLURUURDDLRDLLLLLRLURDLLLULLRRLU
DUULULUUDUDLLRLRURULLDLRRLURDLLDUDUDDRURRLUDULULDRRDRLUULUDDLUURURDLDDDRDRUDURLDDLUDUURULRRUUDRLURRLRLDURRRULRLDDDRUDDDDDUDDULLLRRLLDULDRULUDLRRDLLUDRDLDULRLLLUULLRULRLLLLUDDRRDRLULDLDLURDDRUDDLDLDLDRULDLLDDUUDULUULULLURDURRLLUDRULLRDUDRDRURDRDRDURUUDULDDRURUDLLUUDUUDURDLRDRURUDRUURLUUURLRLUDRUDRUURLLUDRLURDDURRUDRDRLRRLDDDRDDLUUUDDLULDUURUDUDLLDRURDURRDULRLURRDLDDRLUDRLDLRLDDUURRULDDLDUDDLRDULLDDDLDUUUUDLRUDUDLDRDLRDDLDLRLLUDDRRLUDLDUUULLDDRLRRDLRRRRUDDLRLLULRLRDURDUDDRRULLDDLDLRRDLLULDURURDDURLRLULULURRUDUDRDLURULDUDLUULDUUURLLRUDLLRDLRUDRLULDUDRRDUUDUUULUUUDDRUD

69
2016/src/day01.rs

@ -0,0 +1,69 @@
use std::str::Chars;
use std::num::ParseIntError;
use std::collections::HashSet;
const INPUT_DATA: &'static str = "L5, R1, R3, L4, R3, R1, L3, L2, R3, L5, L1, L2, R5, L1, R5, R1, \
L4, R1, R3, L4, L1, R2, R5, R3, R1, R1, L1, R1, L1, L2, L1, R2, L5, L188, L4, R1, R4, L3, R47, R1, \
L1, R77, R5, L2, R1, L2, R4, L5, L1, R3, R187, L4, L3, L3, R2, L3, L5, L4, L4, R1, R5, L4, L3, L3, \
L3, L2, L5, R1, L2, R5, L3, L4, R4, L5, R3, R4, L2, L1, L4, R1, L3, R1, R3, L2, R1, R4, R5, L3, \
R5, R3, L3, R4, L2, L5, L1, L1, R3, R1, L4, R3, R3, L2, R5, R4, R1, R3, L4, R3, R3, L2, L4, L5, \
R1, L4, L5, R4, L2, L1, L3, L3, L5, R3, L4, L3, R5, R4, R2, L4, R2, R3, L3, R4, L1, L3, R2, R1, \
R5, L4, L5, L5, R4, L5, L2, L4, R4, R4, R1, L3, L2, L4, R3";
pub(crate) fn part1() {
println!("{}", "Day 1 part 1");
let chars: Chars = INPUT_DATA.chars();
let mut position: (i32, i32) = (0, 0);
let mut direction: (i32, i32) = (0, 1);
let mut distance_str: String = String::new();
for char in chars {
if char == 'L' {
direction = (-direction.1, direction.0);
} else if char == 'R' {
direction = (direction.1, -direction.0)
} else if char == ',' {
position = do_move(position, direction, distance_str);
distance_str = String::new();
} else if char >= '0' && char <= '9' {
distance_str.push(char);
}
}
position = do_move(position, direction, distance_str);
println!("({}, {}) {}", position.0, position.1, position.0.abs() + position.1.abs());
}
pub(crate) fn part2() {
println!("{}", "Day 1 part 2");
let mut visited: HashSet<(i32, i32)> = HashSet::new();
visited.insert((0,0));
let mut position: (i32, i32) = (0, 0);
let mut direction: (i32, i32) = (0, 1);
for instruction in INPUT_DATA.split(", ") {
let (dir_str, distance_str): (&str, &str) = instruction.split_at(1);
if dir_str == "L" {
direction = (-direction.1, direction.0);
} else if dir_str == "R" {
direction = (direction.1, -direction.0)
}
let distance: i32 = distance_str.parse::<i32>().unwrap();
for _ in 0..distance {
position = add(position, direction);
if visited.contains(&position) {
println!("{:?} {}", position, position.0.abs() + position.1.abs());
return;
}
visited.insert(position);
}
}
}
fn do_move(position: (i32, i32), direction: (i32, i32), distance_str: String) -> (i32, i32) {
let result: Result<i32, ParseIntError> = distance_str.parse::<i32>();
let distance: i32 = result.unwrap();
let new_position = (position.0 + distance * direction.0, position.1 + distance * direction.1);
new_position
}
fn add(t1: (i32,i32), t2: (i32, i32)) -> (i32, i32) {
(t1.0 + t2.0, t1.1 + t2.1)
}

10
2016/src/day02.rs

@ -0,0 +1,10 @@
use std::fs::File;
use std::io::Read;
pub fn part1() {
println!("{}", "Day 2 part 1");
let mut input = File::open("resources/day02.input").expect("File open: ");
let mut contents = String::new();
input.read_to_string(&mut contents).expect("File read: ");
println!("Input\n{}", contents);
}

69
2016/src/main.rs

@ -0,0 +1,69 @@
use std::io;
use std::collections::HashMap;
use std::option::Option;
use std::io::Write;
use std::hash::Hash;
mod day01;
mod day02;
struct NavItem<'a> {
map: Option<HashMap<&'a str, NavItem<'a>>>,
function: Option<fn()>
}
impl<'a> NavItem<'a> {
pub fn new(map: Option<HashMap<&'a str, NavItem<'a>>>, function: Option<fn()>) -> Self {
Self { map, function }
}
}
fn navmap<'a>(map: HashMap<&'a str, NavItem<'a>>) -> NavItem<'a> {
NavItem::new(Some(map), None)
}
fn navfn<'a>(function: fn()) -> NavItem<'a> {
NavItem::new(None, Some(function))
}
fn main() {
let mut solutions = HashMap::new();
let mut day1 = HashMap::new();
day1.insert("1", navfn(day01::part1));
day1.insert("2", navfn(day01::part2));
solutions.insert("1", navmap(day1));
let mut day2 = HashMap::new();
day2.insert("1", navfn(day02::part1));
solutions.insert("2", navmap(day2));
let mut selection= String::new();
print!("{}", "> ");
match io::stdout().flush() {
Ok(_) => {},
Err(e) => {
println!("{:?}", e);
return;
}
}
match io::stdin().read_line(&mut selection) {
Ok(_) => {},
Err(e) => {
println!("{:?}", e);
return;
}
}
let mut nav = &NavItem::new(Some(solutions), None);
for part in selection.split(' ') {
match &nav.map.as_ref() {
Some(map) => {
nav = &map[part.trim()];
},
None => {}
}
match nav.function {
Some(f) => {
f();
break;
}
None => {}
}
}
}

9
2019/2019.iml

@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module type="PYTHON_MODULE" version="4">
<component name="NewModuleRootManager" inherit-compiler-output="true">
<exclude-output />
<content url="file://$MODULE_DIR$" />
<orderEntry type="inheritedJdk" />
<orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
</component>
</module>

9
advent-of-code.iml

@ -0,0 +1,9 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module type="PYTHON_MODULE" version="4">
<component name="NewModuleRootManager" inherit-compiler-output="true">
<exclude-output />
<content url="file://$MODULE_DIR$" />
<orderEntry type="inheritedJdk" />
<orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
</component>
</module>
Loading…
Cancel
Save